Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gebruik Website en Plaatsing Vacatures – Superstaff B.V.

Superstaff B.V. biedt verschillende diensten aan. Deze Algemene Voorwaarden Gebruik Website en Plaatsing Vacatures zijn van toepassing op het gebruik van de website www.superstaff.nl en op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Superstaff B.V. aangeboden via de website www.superstaff.nl.

Door het aanvinken van de checkbox bij het aanmeldformulier op www.superstaff.nl (“bedrijf aanmelden”) gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden is een voorwaarde voor het gebruik van de website www.superstaff.nl en de diensten van Superstaff B.V..

Verder maken van deze Algemene Voorwaarden deel uit het Privacybeleid van Superstaff B.V., in te zien op www.superstaff.nl/privacy.

1. Definities

Account: de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die het mogelijk maakt in te loggen op www.superstaff.nl.

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden Gebruik Website en Plaatsing Vacatures.

Opdrachtgever: de privaatrechtelijk of publiekrechtelijk rechtspersoon die met SuperStaff een Overeenkomst aangaat door middel van registratie op de website www.superstaff.nl.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen SuperStaff en Opdrachtgever voor het werven van en tewerkstellen van tijdelijk of vast personeel.

SuperStaff: Superstaff B.V., gevestigd aan de Herengracht 440, 1017 BZ Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56886543.

2. Aanmelden en gebruik website door opdrachtgever

Opdrachtgever kan op www.superstaff.nl een vacature plaatsen op de manier als beschreven in de bedrijvensectie van www.superstaff.nl. Tevens kan opdrachtgever op www.superstaff.nl een profielpagina aanmaken. Het is daarbij niet toegestaan om (direct of indirect) contactgegevens in de vacature of op de profielpagina op te nemen, anders dan een verwijzing naar de beginpagina van een algemene bedrijfswebsite. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opgeven van juiste en volledige gegevens. De contactgegevens van Opdrachtgever zelf worden niet aan de bij SuperStaff ingeschreven studenten getoond. SuperStaff controleert de opgegeven vacature achteraf, en kan deze bij gebleken ongeschiktheid zonder overleg verwijderen.

3. Matchen door SuperStaff

Na plaatsing van een vacature door Opdrachtgever kunnen de bij SuperStaff ingeschreven studenten reageren op de geplaatste vacature. SuperStaff screent deze reacties eerst op geschiktheid, alvorens ze door te sturen naar Opdrachtgever. Na doorsturen worden de reacties zichtbaar op www.superstaff.nl en krijgt Opdrachtgever een bericht dat er reacties op de vacature zijn. Dezelfde procedure wordt gevolgd als er nieuwe reacties zijn.

SuperStaff bemiddelt zo nodig actief in het matchen van studenten met een geplaatste vacature, maar garandeert niet dat een match plaatsvindt, of dat een match er toe leidt dat een student bij de Opdrachtgever werkzaamheden zal gaan verrichten. De verdere vervulling van de vacature, waaronder mogelijk payrolling, vind niet via www.superstaff.nl plaats.

4. Overige verplichtingen Opdrachtgever

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van www.superstaff.nl, waaronder begrepen de daar toegankelijke database, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SuperStaff, geheel of gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de door een student opgegeven informatie.

5. Tarieven, betaling en reclames

Voor de plaatsing van de eerste vacature worden geen kosten in rekening gebracht. Daarna gelden de tarieven als gecommuniceerd op www.superstaff.nl. Deze tarieven kunnen tussentijds aangepast worden. Reclame en/of restitutie van reeds betaalde of verschuldigde bedragen voor geplaatste vacatures is niet mogelijk.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever de facturen van SuperStaff binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. Bij te late betaling is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtgever tevens verplicht is tot betaling van 15% buitengerechtelijke incassokosten.

Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare terugvordering of een grond tot opschorting heeft.

6. Aansprakelijkheid

SuperStaff aanvaardt geen aansprakelijk in verband met de informatie aangeboden op www.superstaff.nl en/of de nakoming van een Overeenkomst, voor welke schade dan ook en ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd, behalve in het geval van opzet of grove schuld. In het laatste geval is de totale aansprakelijkheid van SuperStaff wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien een Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan €10.000,-.

7. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart SuperStaff en alle daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen (zoals haar werknemers, bestuurders en adviseurs) tegen elke rechtsvordering van derden die gebaseerd is op het de uitvoering van de Overeenkomst of de verlening van andere diensten door SuperStaff aan de Opdrachtgever, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten. Indien SuperStaff desondanks door zo een derde aansprakelijk wordt gesteld en SuperStaff in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, dan heeft SuperStaff voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag regres op de Opdrachtgever.

8. Privacy

Opdrachtgever stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door SuperStaff zoals neergelegd in het Privacybeleid van Superstaff B.V., in te zien op www.superstaff.nl/privacy, en dat door middel van referentie deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

9. Geheimhouding en relatiebeding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, en mogen deze informatie niet gebruiken anders dan voor uitvoering van de Overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In het bijzonder geldt als aan Opdrachtgever verstrekte informatie van en over de bij SuperStaff ingeschreven studenten.

De Opdrachtgever verbindt zich geen door SuperStaff voorgestelde danwel ingeschakelde medewerkes in dienst te nemen of deze anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, binnen 12 maanden na het einde van de Overeenkomst.

10. Overig

Deze Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds wijzigen. In dat geval zal SuperStaff Opdrachtgever hiervan berichten voordat de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Als Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen kan hij zijn profiel op www.superstaff.nl verwijderen, waarbij ook alle geplaatste vacatures verwijderd worden.

Indien naar het redelijk oordeel van SuperStaff als gevolg van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht), waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid SuperStaff de Overeenkomst niet volledig kan nakomen, dan heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Opdrachtgever verleent hierbij bij voorbaat toestemming voor de overdracht van de Overeenkomst door SuperStaff aan een derde. Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet overdragen.

Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn bij deze uitgesloten. Voorzover in een Overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken dient zo een afwijking telkens apart te worden overeengekomen.

SuperStaff hanteert bij de bemiddeling van vacatures standaard voorwaarden van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen).

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van deze Overeenkomst of nadere overeenkomsten of aansprakelijkheid, die daaruit mochten voortvloeien alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Nederlands recht beheerst de Overeenkomst.

Algemene Voorwaarden Gebruik Website en Plaatsing Vacatures Superstaff B.V., versie 2.0, maart 2010.